בד צרפתי


המונח 'בד צרפתי' מתייחס לבדי ציור שמראש יוצרו כשהם מוצמדים / מודבקים למשטח קרטון. בהבדל מבדי ציור שלאחר שהאמן צייר אותם הודבקו או הוצמדו מאוחר יותר למשטח קרטון.